Random VSTi
(10 plug-ins)
Maelstrom free VST 2 osc analog synth
2 osc analog synth
? / 5
Developed by
Win32 
VST  

Keyzone free VST Piano / accordion
Piano / accordion
4.1 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Transcender SE free VST Trance gate synth
Trance gate synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Take1 free VST Soundfont player
Soundfont player
3.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Creepy Piano free VST Piano
Piano
4.6 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

Serpo free VST Instruments rompler
Instruments rompler
4 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

Pulsar 4 free VST Analog  synth
Analog synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

FB-3100 free VST KORG PS-3100 emulation
KORG PS-3100 emulation
4.9 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

dropout free VST Granular sample cycler
Granular sample cycler
4.2 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Pianolab free VST Acoustic piano
Acoustic piano
3 / 5
Developed by
Win32 
VST