Lithium Sound
(5 plug-ins)
Anawave free VST Analog / wavetable synth
Analog / wavetable synth
3.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Blaster free VST Ray gun FX
Ray gun FX
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Rastabox free VST Dub siren
Dub siren
4.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Silver Bass free VST Analog bass synth
Analog bass synth
2.4 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Waveform free VST Wavetable synth
Wavetable synth
4.4 / 5
Developed by
Win32 
VST