Variety Of Sound
(16 plug-ins)
PreviousNext 1.5 /2
NastyHF free VST Vintage HF shelf EQ
Vintage HF shelf EQ
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

NastyLF free VST Vintage LF EQ
Vintage LF EQ
4.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

NASTYtableTop free VST Low-end saturator
Low-end saturator
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

NastyVCS free VST Opto-electric compressor
Opto-electric compressor
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Rescue MK2 free VST Analog signal modeller
Analog signal modeller
4.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

SlickHDR free VST Psychoacoustic dynamic processor
Psychoacoustic dynamic processor
4.4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

TesslaPRO mkII free VST Transient signal saturator
Transient signal saturator
3.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  

TesslaSE free VST Transformer saturation simulator
Transformer saturation simulator
4.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Thrillseeker VBL free VST Vintage broadcast limiter
Vintage broadcast limiter
4.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  

ThrillseekerLA free VST Stereo leveling amplifier
Stereo leveling amplifier
3 / 5
Developed by
Win32 
VST