Random VSTi
(10 plug-ins)
Acolyte free VST Yamaha CS-01 based synth
Yamaha CS-01 based synth
4.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

DrumKit1 free VST Rock drum kit
Rock drum kit
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Thunder free VST Thunder emulation
Thunder emulation
4.2 / 5
Developed by
Win32 
VST  

TR-909 free VST TR-909 emulation
TR-909 emulation
3.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Hyperwave free VST Analog synth
Analog synth
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Music Box free VST 19th century instrument
19th century instrument
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Casiopea free VST Phase distortion synth
Phase distortion synth
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Kroma Duette free VST Rhodes Chroma emulation
Rhodes Chroma emulation
4.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Surface free VST Percussion
Percussion
4.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

ABS3 free VST Loop  slicer
Loop slicer
3.3 / 5
Developed by
Win32 
VST