Random VSTi
(10 plug-ins)
Hurdy Gurdy free VST Medieval instrument
Medieval instrument
2.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Saturn V free VST 6 osc arpeggiator / trancegate synth
6 osc arpeggiator / trancegate synth
2.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Outer free VST Chaos attractor synth
Chaos attractor synth
4.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Gide free VST Plucked string
Plucked string
3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Strat-A-Various free VST Electric guitar
Electric guitar
3.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Wavemaxos free VST Sound FX synth
Sound FX synth
2 / 5
Developed by
Win32 
VST  

element free VST Loop modulating wav player
Loop modulating wav player
3.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Cyclone free VST Yamaha TX16W emulation
Yamaha TX16W emulation
4.4 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

Xen-FMTS 2  free VST Microtuning FM synth
Microtuning FM synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Burt free VST Dirty bass synth
Dirty bass synth
3.6 / 5
Developed by
Win32 
VST