Close
 
Random VSTi
(10 plug-ins)
Drum Pro free VST Drum kit rompler
Drum kit rompler
3.8 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

IxoxFlute free VST Flute
Flute
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

DrumBox XE free VST 12 pad drum kit
12 pad drum kit
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Saxi Player free VST Saxophone
Saxophone
3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Chip32 free VST 8 bit wave table
8 bit wave table
4.7 / 5
Developed by
OSX  Win32 
VST  

4Front Bass free VST Bass
Bass
3.6 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
VST  

The Visitor free VST Stereo chorus synth
Stereo chorus synth
? / 5
Developed by
Win32 
VST  

MVF free VST Analog lead
Analog lead
4.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Bassline free VST WaveSample Bass
WaveSample Bass
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Microrock free VST Physically modelled bass
Physically modelled bass
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST