Random VSTi
(10 plug-ins)
VINYLUSION free VST Turntable emulation
Turntable emulation
3.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Q9 Oldvox free VST Analog synth
Analog synth
1.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Crotalinae free VST Crotales cymbals
Crotales cymbals
4.3 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

FMera free VST FM synth
FM synth
3.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Soft Glow Organ free VST Vintage electric organ
Vintage electric organ
3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

PAPU free VST Nintendo Gameboy emulation
Nintendo Gameboy emulation
? / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

M8Rx free VST Chip matrix synth
Chip matrix synth
3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

ClickCuts free VST Live / wav looper
Live / wav looper
? / 5
Developed by
OSX 
VST  

Neo Piano mini free VST Yamaha C7 Grand piano
Yamaha C7 Grand piano
3.8 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

XXX free VST Experimental synth
Experimental synth
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST