Random VSTi
(5 plug-ins)
Vinyl free VST Vinyl emulator
Vinyl emulator
3.4 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Arptron free VST Hybrid phase distortion synth
Hybrid phase distortion synth
3.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Avatar ST free VST Pads / soundscapes synth
Pads / soundscapes synth
4.1 / 5
Developed by
Win32 
VST  
B3x free VST Organ
Organ
3.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Brass free VST Brass
Brass
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST