Random VSTi
(5 plug-ins)
Analog Snare free VST Analog snare drum
Analog snare drum
3.5 / 5
Developed by
OSX 
AU   VST  
DrumZ BeatVoiZe free VST Beatbox kit
Beatbox kit
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Cymbalistic free VST Cymbals set
Cymbals set
4.5 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  
Thundergod free VST Viking synth !
Viking synth !
3.6 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Mooper free VST Loop modulation
Loop modulation
? / 5
Developed by
Win32 
VST