Hide
 
Random VSTi
(10 plug-ins)
Latin Set free VST Latin percussions
Latin percussions
4.4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Impulse free VST Analog synth
Analog synth
4.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

DreamZ free VST Experimental synth
Experimental synth
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Grace free VST Sampler
Sampler
4 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

Backman free VST Reverse sampling
Reverse sampling
2.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

8bitZ free VST 8 bits drums
8 bits drums
2.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Mika Micro free VST Subtractive / FM synth
Subtractive / FM synth
4.8 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

Chord Organ free VST Electric reed organ
Electric reed organ
3.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

FreeDice free VST Sample region trigger
Sample region trigger
? / 5
Developed by
Win32 
VST  

Fauna free VST Animal vocalizations
Animal vocalizations
4.1 / 5
Developed by
Win32 
VST