Random
(10 plug-ins)
midi-shape-shifter free VST Configurable MIDI data processor
Configurable MIDI data processor
3.3 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

RandARP free VST Arpeggiator
Arpeggiator
4.4 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

Chordit free VST Chorder
Chorder
? / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

CCStepper free VST CC step sequencer
CC step sequencer
4.3 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

MidiKeySwitcher  free VST Note to Program change
Note to Program change
5 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

VeloScaler free VST Velocity tool
Velocity tool
5 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

tonespace 2 free VST MIDI chorder
MIDI chorder
4.7 / 5
Developed by
Linux OSX  Win32 
AU   VST  

hypercyclic free VST MIDI data modulator
MIDI data modulator
3.5 / 5
Developed by
Linux OSX  Win32 
AU   VST  

Humanisator free VST Groove quantizer
Groove quantizer
5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Apollo free VST Step sequencer / arpegiator
Step sequencer / arpegiator
2 / 5
Developed by
Win32 
VST