Random VSTfx
(10 plug-ins)
PitchedDelay free VST Multi-tap pitching delay
Multi-tap pitching delay
4.3 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

V-coder free VST Classic vocoder
Classic vocoder
3.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

TLs-3127 free VST Leveling amplifier
Leveling amplifier
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Wollo Spacer free VST Multi-effects
Multi-effects
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

HY-Phaser free VST Phaser
Phaser
5 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

Sanford Bass Tightener free VST Stereo controller
Stereo controller
5 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

TesslaSE free VST Transformer saturation simulator
Transformer saturation simulator
4.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

TimeVerb free VST Digital reverb
Digital reverb
4 / 5
Developed by
OSX  Win32 
VST  

HyBrit Head free VST Hybrid guitar amp
Hybrid guitar amp
3.9 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

ATKColoredCompressor free VST Mono compressor
Mono compressor
5 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST