Random VSTfx
(5 plug-ins)
Modern Console EQ free VST Analog EQ
Analog EQ
3.4 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Pudding free VST Delay
Delay
? / 5
Developed by
Win32 
VST  
AnalogDelay free VST Delay
Delay
3.7 / 5
Developed by
OSX  Win32 
VST  
IO Phaser free VST Stereo phaser
Stereo phaser
? / 5
Developed by
Win32 
VST  
DD Gate free VST Noise gate
Noise gate
4.5 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST