Random
(10 plug-ins)
HY-MPS free free VST Block base sequencer
Block base sequencer
4.5 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

CCStepper free VST CC step sequencer
CC step sequencer
4.3 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

Humanisator free VST Groove quantizer
Groove quantizer
5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Throb free VST Clock generator
Clock generator
5 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

MidiKeySwitcher  free VST Note to Program change
Note to Program change
5 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

tonespace 2 free VST MIDI chorder
MIDI chorder
4.7 / 5
Developed by
Linux OSX  Win32 
AU   VST  

RandARP free VST Arpeggiator
Arpeggiator
4.4 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

HY-RPE free free VST Block-based grid sequencer
Block-based grid sequencer
4 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
VST  

Apollo free VST Step sequencer / arpegiator
Step sequencer / arpegiator
2 / 5
Developed by
Win32 
VST  

hypercyclic free VST MIDI data modulator
MIDI data modulator
3.5 / 5
Developed by
Linux OSX  Win32 
AU   VST