Hide
 
Random VSTi
(5 plug-ins)
AkoustiK GuitarZ free VST Acoustic guitar
Acoustic guitar
3.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Splash free VST 4 osc analog synth
4 osc analog synth
4.2 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Iowa Tenor Trombone free VST Tenor trombone
Tenor trombone
3.5 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  
Phasm free VST Pad synth
Pad synth
4.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  
FireBird free VST Harmonic content morphing
Harmonic content morphing
4.7 / 5
Developed by
Win32 
VST