Random
(10 plug-ins)
MidiKeySwitcher  free VST Note to Program change
Note to Program change
5 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

Chordit free VST Chorder
Chorder
? / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

Chordz free VST MIDI chorder
MIDI chorder
4.6 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

Throb free VST Clock generator
Clock generator
5 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

Beat Replacer free VST Midi drum trigger
Midi drum trigger
2 / 5
Developed by
Win32 
VST  

HY-RPE free free VST Block-based grid sequencer
Block-based grid sequencer
4 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
VST  

Humanisator free VST Groove quantizer
Groove quantizer
5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

hypercyclic free VST MIDI data modulator
MIDI data modulator
3 / 5
Developed by
Linux OSX  Win32 
AU   VST  

midi-shape-shifter free VST Configurable MIDI data processor
Configurable MIDI data processor
3.3 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

CCStepper free VST CC step sequencer
CC step sequencer
4 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST