Random
(10 plug-ins)
Throb free VST Clock generator
Clock generator
5 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

AutoTonic Player free VST Modal Transposer
Modal Transposer
3 / 5
Developed by
OSX  Win32 

HY-MPS free free VST Block base sequencer
Block base sequencer
4.5 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

tonespace 2 free VST MIDI chorder
MIDI chorder
4.7 / 5
Developed by
Linux OSX  Win32 
AU   VST  

Beat Replacer free VST Midi drum trigger
Midi drum trigger
2 / 5
Developed by
Win32 
VST  

VeloScaler free VST Velocity tool
Velocity tool
5 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

Armchair Guitarist free VST Console guitars controller
Console guitars controller
3.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

CCStepper free VST CC step sequencer
CC step sequencer
3 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

MidiKeySwitcher  free VST Note to Program change
Note to Program change
5 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

HY-SeqCollection Free free VST Step sequencer
Step sequencer
5 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
VST