EQ
(69 plug-ins)
PreviousNext 10 /14
MQ55 free VST Parametric EQ
Parametric EQ
4.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  
N6 free VST Paragraphic EQ
Paragraphic EQ
4.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  
NastyHF free VST Vintage HF shelf EQ
Vintage HF shelf EQ
3.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  
NastyLF free VST Vintage LF EQ
Vintage LF EQ
4.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Noname EQ free VST Parametric EQ
Parametric EQ
4.2 / 5
Developed by
Win32 
VST