Hybrid / Other
(148 plug-ins)
PreviousNext 13 /30
KXOMNI-600 V3 free VST Analog / phase distortion synth
Analog / phase distortion synth
3.2 / 5
Developed by
Win32 
VST  
KXPM23 free VST Hybrid synth / SF2 player
Hybrid synth / SF2 player
5 / 5
Developed by
Win32 
VST  
LaserBlade free VST Hybrid synth
Hybrid synth
3.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Lektro free VST Phase distortion synth
Phase distortion synth
3.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  
LFO-Rama free VST LFO based synth
LFO based synth
2.5 / 5
Developed by
Win32 
VST