Misc.
(69 plug-ins)
PreviousNext 5 /14
Harmony Box free VST Jazz chords synth
Jazz chords synth
4 / 5
Developed by
OSX  Win32 
AU   VST  
Harsh Digital Nose free VST Image to audio
Image to audio
4.2 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  
Keywriter free VST Typewriter rompler
Typewriter rompler
1.2 / 5
Developed by
Win32 
VST  
M-Box free VST Music box
Music box
4.4 / 5
Developed by
Win32 
VST  
MelloFAN free VST Fan based synth
Fan based synth
2.8 / 5
Developed by
Win32 
VST