Random VSTi
(5 plug-ins)
LOG free VST 2 osc analog synth
2 osc analog synth
? / 5
Developed by
Win32 
VST  
Chorg 770 DV free VST Korg 770 emulation
Korg 770 emulation
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  
ProtoPlasm TS / TSM Pro free VST Pad / texture synth
Pad / texture synth
4.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Insoniq EZQ-1 free VST Ensoniq SQ-80 / ESQ-1 emulation
Ensoniq SQ-80 / ESQ-1 emulation
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Orpheus free VST Strings / Organ machine
Strings / Organ machine
4.8 / 5
Developed by
Win32 
VST