Random VSTi
(5 plug-ins)
Maelstrom free VST 2 osc analog synth
2 osc analog synth
? / 5
Developed by
Win32 
VST  
Noisemo free VST Sequenced noise
Sequenced noise
5 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Toy Piano free VST Piano toy
Piano toy
3.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Synthdruid free VST Unclassified synth
Unclassified synth
1.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Tenpan free VST GM drum kit
GM drum kit
2.9 / 5
Developed by
Win32 
VST